ןגב םוי רדס  קחשל ןתינ םירדחה לכב םיקחשמ     7:30 - 8:30 
.םיטקדיד םיקחשמב תונחלושה דיל דליה םע                     

רקוב זוכיר     8:30 - 9:00 

.הצובקב הדובע, םיגוח, לכואו תודובע   9:00 - 10:30 

זוכיר  10:30 - 11:00 

 רצח 11:00 - 12:15 

ןורחא זוכיר  12:30 -13:00 

   הרישע תירשב םירהצ תחורא 13:05 -13:30 

םיטקש םיקחשמ וא ואדיו וא םירהצ תחונמ 13:30 - 15:30 

רופיס , םיקחשמ עברא תחורא 15:30 - 17:00