םידלי לש לק לודיגל םיפיט

םימערמ דחופש דלי

,טוחסלו םימב לובטל ,ןפג רמצ תוסיפ 2 תחקל,היטבמאב
םיננעה תא וליאכ ףוחדלו הפה םע חור תושעל
םימשב הובג הובג םיטש (ןפג רמצ) םיננעה ינש
םישגנתמ םהו םתוא תפחוד חורה יכ ףופצ םהל היהנש דע
תודרוי זאו,ןהילע םיצחולו , ןפג רמצה תוסיפ יתש תא םישיגפמ םובב
.םימ לש תופיט
.שער ועימשהו ושגנתה םיננעה
.םשג םידירומו םישגנתמ םיננע = םימער

תלזנ םע ליחתמש דלי

ןורגו םיינזוא תקלד לש תוחתפתה עונמל תנמ לע
:ומכ תויטפואמוה תופורתב ,התליחת םע דימ תלזנב לפטל
רוינו'ג R14 + R9
תלזנה שובייל תודבועש יאול תועפות תורסח , םעט תורסח תופיט וליא
אפור םשרמ אלל ,התעינמלו
.םראפ-רפוסב םימעפל וא ןליא-רבב בולאומס תחקרמ תיבב ןגישהל ןתינ
.םילעתשמשכ הפה לע די םישלו ,ףא חנקל דליה תא דמללו