ףרוחל םיפיט

 

 

תיבב םידליה ךוניחב םיקודב םיפיט המכ

החילצמ רשא,רתויב הקודבהו תוטישהמ תחא ,ןכלו.תונתמו םיסרפ םיבהוא םידלי .
עובשה ימי תא וילע ןמסלו לוטסירב תחקל שי :תאזכ איה ,םכל םייוצרה םילגרהל םידלי איבהל     
.תוקבדמל םוקמ ריאשהל הינש הדומעבו     

 


 

א

 

ב

 

ג

 

ד

 

ה

 

ן


םירפוס עובשה ףוסבו תיבכוכ לבקמ אוה ,ול םתבצהש המישמב חילצה דליהש םוי לכ     
,סרפ , לויט ,העתפה ,הנטק הנתמ ול העיגמ המישמב דומעל חילצה םאו ,תויבכוכה תא     
.וטילחת םתא הז תא     

.החפשמה לכ םע לכוא אלש דלי ,וירוה תטימב ןושיל אבש דלי :ל דואמ הבוט וז הטיש     
...דועו , ותטימב ביטרמש דלי ,ןמזב ןושיל ךלוה אלש דלי ,רקובב םוקל הצור אלש דלי     

תוקבדמה םע וכישמה תויבקעב םייעובש ךותו תחא המישמ םעפ לכ םכל ורחב     
.(םייעובשמ רתוי חקול הז םימעפל ) םכדלי תוגהנתהב יוניש תוארל ועתפות .העתפההו     

 

תוסכל רוחאל ושאר םירהל ושקבל ,שארה תא ול םיפפוחשכ הכובש דלי :שאר תפיפח .2 
.םייניעה לע תלפוקמ הנטק תבגמ חינהל וא םיידי יתשב םייניעה תא     

הנישה ינפל יפיפ תושעל ונממ שקבל ,הנישה ינפל תותשל דליל תתל אל :הטימב יפיפ .3 
 ,הנישה ינפל םיינישו ףוג םיצחורש ומכ     
   םידגב ומצעל ףילחהל * ול רתומ ביטרה םאו ,וישעמ לע תוירחא דליל ונת ףסונב     
.( הלעמו 4 ליגמ * ) .םירוהה תא ריעהל ילבמ ןושיל רוזחלו     

.ולש קר היהיש ררועמ ןועש דליל ונק :רקובב המיק .4 
.ןגל ןמזב עיגיש תנמ לע ,ותמיקל תוירחא דליל ונתו המיאתמה העשל ןועשה תא ונווכ     
,לודג רבכ התא ,ךתוא ריעא אל ינא ,רקובב המיקל יארחא התא :םילימב ושמתשה     
.שבלתהלו םוקל ןמזה הז לצלצי ןועשהשכ     
,הצלוח , היפוג ,םינותחת ,םיסנכמ ,דבל שבלתהל לוכי 4 - 3.5 ליגב דלי     
.םירותפכ רותפיכו ,םיכורש תרישק דבלמ םיילענ לוענלו םיברג בורגל     

. הנישה ינפל ברעב שבליש םידגבה תא דליה םע וניכה :שבלתהלו םוקל .5 
ןמז וזבזבת לא .שובלל ךירצ התא - תרחב התא - ורתות לא -רקובבו ,רחבי אוה     
םע ,שובלל ונוצרב םידגב ולא רחביש - תוירחא דליל ונת .שובל לע םיחוכיוב     
.םכדיצמ הנווכה     
שובללו םוקל לצליצ ןועשהש ירחא רקובב ונממ ושרידו , הטימב דיל םידגבה תא וחינה     
.ומצעב ברעב רחבש םידגבה תא     

ןמז לש גשומ דליל תתל ררועמה ןועשב בוש שמתשהל :ןמזב ןושיל בכשל .6 
רופיס עומשל ,הטימב בכשל .ןמזה היהי הז לצלצי ןועשהשכ .ןושיל תכלל וילע יתמ     
הפ םג שמתשהל שי זא דבוע אל הז םא .ןושילו ,קשנתהלו קבחתהל ,םירוהה דחא יפמ     
.םיסרפהו תוקבדמה תטישב     

םירשואמו םידדועמ םא ,ותואמצעה תא וב םיחפטמ םא וישעמל יארחא דלי , ורכיז     
,חלצומ דלי היהיש ןטק דלי לדגל ידכ . ימצע ןוחטיב לעב דלי אוה יארחא דלי , ותחלצהמ     
.ובש םיקזחהו םיבוטה םידדצה תא ץרמתל ןבומכו , ץירמהלו דדועל שי     

םינואזומל ותוא תחקל ,םיניינעמ םיפד , םינוש םיעבצ ול תונקל שי - אלפנ רייצמש דלי     
.ובש קזחה דצה תא חפטלו     
םיילקיסומ םיעטקו םיריש רחביש וא הטימה דיל עמשיש פייט ול תתל שי - ילקיסומ דלי     
.'וכו ןגנל דומלל ול רשפאל ,םיטרצנוקל ותוא תחקל שי ,בהוא אוהש     

םיטלובהו םיבוטה םינוויכה תאו םייוסמ ןוויכל תוטלוב תויטנו םיקזח םידדצ שי דלי לכל  
.רתוי םישלחה םידדצה לע ץוחלל אלו םלעתהלו ,חפטל שי  

 

   החלצהב                                                               

                                     תירש                                                                          

ב.נ   

,הכרדה וא הבוט הצע לבקל הצורו תיבב דליה ךוניח לש םיאשונב היעב והשימל שי םא  
הרהמב הבושת ול ריזחאו , יל בותכל ןמזומ  

תננגה תירש , דימת םכלש  sarit@gsarit.com