תירש-ןג ידלי לש תונומתה רוזיאל םיסנכנ םכניה
שדח םובלאב ועיפוי םה תושדח תונומת ויהיש םעפ לכב הז רוזיאב
ןגב ומלוצש תונומתה לכ תוגצומ םימובלאב םירוהה תשקבל

סקדניאה ףדב תונומתה לכ תא תוארל ןתינ תונומתה םובלאב
אלמ לדוגב התוא לבקלו הנומתה לע ץוחלל וא

הזה ןמיסה לע הציחלב םהלש האלמה תוכיאב תונומתה תא דירוהל ןתינ

הזה ןמיסה לע הציחלב תגצמב םובלאב תונומתה לכב תופצל ןתינ ןכומכ

 תונומתה םובלאל הסינכ