:ןגה לע


.חוורמו לודג קיתו ןג אוה תירש ןג
  
(הימיקממ) תיכוניחה היזיבלטה שיא קיבודו
הריכב תכמסומ הרומ-תננג תירש י"ע 1970 - ב םקוה ןגה  
ץראה ןופצב ג-א תותיכב הארוה תונש 7 לש קתו תלעב תירש
  
.הננערב ןגה תלעב תננג הנש 40 - מ הלעמלו
  
.קיבוד י"ע תודחוימ הלעפה תוניפבו בר דויצב רשעוה,הנבנ ןגה
  
.הריציו קחשמ תוניפב םירישע םירדוסמו םיחוורמ םירדח 3 ,םינקתימב תורישע תולודג תורצח 2 ןגב
  
.ינוריעה החטבאה דקומל רבוחמו , רוגס -לגעמב היזיבלט י"ע חטבואמ ןגה
  
.חפוטמו גזוממ ןגה
  

הריכב תכמסומ הרומ - תננג - תירש  :ןגב םידבוע  
               הריכב תכמסומ תננג - תינליא                     

תיאמדקא תעייס תיגולוכיספ - הנילואפ                     
תיכוניחה היזיולטה שיא - קיבודו                     


.אלפנ הלועפ ףותישב דבועש ,ןמוימו יעוצקמ תווצ  

5 - 2.9 :םידליה יאליג   

17:00 16:00 :דעו 14:00 דע 13:00 דע 7:30 :תוליעפה תועש  
תונועמה לש תושפוחה חול יפ לע טסוגואל 8 - ה דע הנשה לכ לעופ ןגה  

.ןגה-ירוה לש תיטרקומד הטלחה יפ לע הנשל הנשמ םינתשמה םינוש םיגוחב םידמול םידליה :ןגב םיגוחה  
.ךרה ליגל הקיטמיתמ ,עדמ ןורטאת,רופיס תעש :ומכ םיגוח  
םיבשחמ,עבט,תולמעתה,תילגנא ,הקיסומ םורט,הקיסומ  

:דליו הרוה תולעפה  
,הקיסומ,הריצי,הירפס ,העונתב ,דליו הרוה תולעפה םעפל םעפמ שי , צ"החא תועשב הנשה ךשמב  
.דליה םע דחיב צ"החא - רקבה לש םויה רדס תא םיווח םירוהה וב - צ"החא ןג םויו  
.תננג - הרוה תישיא החישל תורשפא תמייק - ברעה תועשב ישילש םויב - השירד יפל עובש לכ  


:תוירקיעה תורטמה                                               

.םהש יפכ םתוא םידבכמו םתוא םיבהואש השוחת ,תיתיב השוחת , המיענ השוחת םידליל קינעהל .1  
.דומלל ןוצרהו תלוכיה תא םהב חתפל תנמ לע םירמוחו םייוריג לש עפש םהל תתל .2  
.חופיטו דודיע י"ע ימצעה םנוחטיב תא קזחל .3  
.הרבחב תוגהנתהב םייבויח םינוויכל םידליה תא ןווכל .4  
.ןגב םידמלנה דומילה-ימוחתמ דחא לכב,ולש תישיאה הייטנה תא דלי לכב קזחל .5  
.םינפהלו ןיזאהל,בישקהל םידליה תא דמלל .6  
.םייתונמואו םייעדמ םיגשומ ,םייטמתמ םיגשומ ,דוסי - יגשומ םדמלל .7  
םפוגל םירושקה םיאשונב תואמצעל םאיבהלו ןויקינ-ילגרה םדמלל .8  
.הרישעו תישפוח העבה תלוכי ידיל םאיבהלו םהלש םילימה רצוא תא רישעהל , םתפש תא רישעהל .9  
.םהירבח תאו רגובמה תא דבכל םתוא דמלל.10  

.ךוניחה דרשמ לש םידומילה תינכת יפ לע תישענ הדימלה *  
.םייטרפה םידליה - ינג דוחיאב דגואמ ןגה *  
.גג - חוטיבב םיחטובמ םידליהו םירוהה *  

. םיברה וניחרוא ןיב םכתוארל חמשנ  
!! ץלמומ - הזכ ןג םתיאר אל דועש םיחוטב ונא  
09-7431929 :לטב השיגפ םאתל תנמ לע רשקתהל ןתינ  
הננער 35 רנרב :ונתבותכ  


תירש דימת םכלש