1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


30.6.04


הדירפ בתכמ , םויס תביסמ," תירש -ןג"
!םירקיה קיבודו,הינג , תירש :ןגה תווצלו ,םיחרואל ,םירוהלו םידליל בוט ברע

החמש םישיגרמ ונא דחא דצמ :תוברועמ תושוחתב סומע הז עגר .ונלוכ רובע דאמ שגרמ עגר הז
,השדח ךרדל ודלי תאיצי םע הרוה לכ הוולמש לקה ששחה ונשי ינש דצמ ,הנשב ורגב ונידליש לע
.הינגו קיבוד ,תירשמ ,ןגהמ הדירפה לשב תונבצעו ישוק תצק םישיגרמ ונא ישילש דצמו

.תונורחאה שולש ףאו םייתנש ,הנשב ינש תיב תירש ןג היה וניבור רובע ךא תינמז הדירפ יהוז ונקלח רובע
,ויתוניפו ויתורצח,ןגה תא ריכהל טא טא ונדמל ונידליו ו נא וז הפוקתב
,רבדב היולת הניאש הבהאה ןחבמ - םתשולש ורבע ץחומ דחא ןחבמ ,קיבודו הינג תירש תא רקיעבו
.םידליה תבהא
.םידרפנה םידליה תא הביצעמ דואמ - תעדוי ינא ,הדירפה לע הבשחמהו,עפשב הנשי וז

,קיבודו הינג תירש תא בורקמ רתוי תצק ריכהל יתיכז ,ןגה דעוב הרבח יתויה ףקותמ הנשה
.םהמ דחא לכל תומח םילימ המכ רמול חמשא וז תונמדזהב

הרקיה תירש
.םידליה יפלכ הברה ךתושיגר תא תוארל יתיכז ,םירוהה יפלכ הניגפמ ךנהש תיניינעה תוזחה ףא לע
.ןגב דליו דלי לכ ,אוה עגר לכב ךינייעמ שארב דמועש רבדה יכ קפס ןיא
,ןג לכב םיניינעה םילהנתמ ךכש המדנ םא םג ,חבושמ ןועש לש קוידב דקפת ךלוהינב ןגה
.ךכ םירבדה תא האור וניא ונתיאמ קלח תוחפלש יעדתש יל בושח ,וילאמ רורב הרוקש המ לכ

אשונה תא שדחמ עובש לכב תנכה הב הברה תוניצרב ,רתיה ןיב יוטיבל אב םכוניחו םידליה יפלכ ךלש סחיה
םיאשונב ומלועמ והשמ איבהש י"ע תצקמב טלבתהל דלי לכל תרשפא , הילאוטקאב ובלשל תגאד ,דמלנה
.םייטנוולר םידוקירו םירפס ,הרישל םידליה תפישח ךות ,םידמלנה

,תועתפהו םיסרפ ,תונתמ לש ירמוח עפש םידליל תקנעה ןפוד תאצוי תובידנב
,שדחתמו עקשומ דויצ םינווגמו םירישע הריצי ירמוחב וכז םידליה ךכל ףסונב
.םיניינעמו םירגתאמ םיקחשמו
.רבדב הכורכה החרטה ףא לע ,ונלוכ תא הב תפתיש ששח אללש,הרישעה היירפסה תא ןייצנ ןכ

םהירוה םע ימיטניא עגר םרובע רציל תיסינש העש ימינפה םמלועלו םידליה שפנל תגאד דוע
.תיתחפשמ ברע תחורא - חוניקלו ,תושגרמו תופתושמ תוביסמ תקפה ,דלי - הרוה שגפמב

"הכונח- ימד"ב תודיחאל תגאד ,םידליה ןיב ןוויש תשוחת לע רומשל ידכ
.תועובש לש אנטבו םירופ לש תונמה יחולשמב

,םוי לכב םידליה לצא רכינ אוהו ,ךלמעל ירפ שי "ךל רמול םיצור ןכ ונא
.היואר תוגהנתה וא ,ריש ,השדח הלימב הז םא ןיב

,לכה ןאכ תונמל לכוא אל .תואמגוד אלא םניא הלא לכ
,תוניצרה הבישחה ,ץמאמה לעו הלא לכ לע ךא
.ךל הלודגו הבר הבר הדות , םמשבו ונימשב - ונידליל ךלש םיקומעה הניתנהו תוריסמה,הדפקהה

, ךתוא םיבהוא ונא ,ךילא עפשבו חוטב קר לוכה בושי ,ךייניעב היוארה ךרדבש , ןתיי ימ
.ךילא עגעגתנו ,דואמ ונל ירסחתו

.הרקיהו הדומחה הינ'ג הינג
תכרב םע ,רקוב לכב ונתוא תלבק םהב תונידעהו טקשה תא רוכזנ דימת
.םיעובק רומוה שוחו ךויח לע הרימש ךות ,"בוט רקוב"ה
.ןייניעו אשונ לכב ,רוזעלו בישקהל הנכומ דימת ,רסח והשימשכ תגאוד

.ןיינעו רבד לכל,דימת ,םש תאצמנ טושפ תאש ךכב םינומט ךלש ינוציחהו ימינפה יפויה ,הינג

,םירגובה םידליה ונא
,םלועבש יפויהו בוטה לכ תא ךתיב ינבלו ךל לחאל םישקבמ הנשה ךממ םידרפנש
.ןאכ םתא תאש םיחמש - םירתונה םידליהו

רקיה קיבוד
,טושפ ... רורב אל ,תמאה ?ךידעלב ןגה היה הארנ דציכ - בל בחרו תודימ לודג
.תאז ןיימדל רשפא יא
,הבהאב ונילבקל ץורחו ןוכנ ,ףוקז דמוע רקוב לכב
,ףטלמ , עיגרמ ,?ונידלי יפלכ תנגפהש תוריסמהו הבהאה ,םוחה לע תודוהל לכונ דציכ
,אסכ בשוי קיבוד תא וניאר תחא אל ,קזחמו ךמות
.הרזח םפטלמ אוהו ,ביטימו קנע בס לעכ וילע םיקפרתמ םידומח הדלי וא דליש העש

ךל רשא בהזה ידי יתש םע ,היישעו המזוי ,תוצירח ךלוכ לכ
.םידליה לש םתאנהבו םתחוורב תואל אלל תעקשהו ,לודגכ ןטק ,טרפ לכל תגאד

,הבהאבו בצעב ךממ םידרפנ םירגובה ןגה ידלי !בלה קמועמ הבר הדות - םידליהמו ונתיאמ
,ךתוא םיקשנמו םיקבחמ
התאש ומכ תויהל םייזיפו םיישפנ תוחוכו תואירב לש םינש הברה דועב ךתוא םיכרבמו
.ךילא עגעגתנ

:םויסל תונורחא תודות המכ םכתושרב

םיסקמה רימתל

.ןגב תוברה תוביסמה לש דועיתבו הקפהב ןורשיכב תעייס ,ךל ינייפואה טקשב
,ץמאמה לע ךל תודוהל םישקבמ ,ךממ םג הבר הדימב םידרפנ ונא
.םימוסקה םיעגרב ונידלי דועית - ךממ ונלבקש הלודגה הנתמהו , תרדהנה הדובעה

,הנשה דעוול יתפתוש התייהש ,הוואל - תונורחא ירמגל תודותו
.תאז התשע םגו , עייסל ןוצר התליג דימת הדילהו ןויריהה ףרחו

.תובוט תוצע תתלו בישקהל ,הל ונכרצנש לככ םש התייהש - הנינלו

.הייהנ רשאב ונתואו ונידלי תא וולי החלצההו החמשה תואירבהשו , םלוכל בוש הדות


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15