1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


הינגלו, קיבודל,(םידליה ןושלב "יתירש") תירשל

הדות םירמוא ךיא
תאזכש תוריסמ לע
הניתנ לע
הרטמב תאזכש תוקבד לע
תוצירח לע
החונמ לש תחא הינש תחקל ילב
? הדות םירמוא ךיא,םתא יל ודיגת
גייס אלל הבהא לע
דחא לכ לש הלבק לע
םידליב יתימא ןיינע לע
םיכרעו עדי ףוס ילב תונקהל ןוצרה לע
החנמו ליבומש המ רשאכ
בוט המ קר הז
םידליל בוטו ןוכנ תמאב המ

? הדות םירמוא ךיא ,םתא יל ודיגת
הדות םירמוא ךיא
םיטרפ יטרפל תוסחייתה לע
םישודקה שדוקכ ךוניחה תייאר לע
הנשה ךלהמב הקד לכ לוצינ לע
םידליה ןעמל קר
הבהא ןומה םעו
? הדות םירמוא ךיא .... תמאב ...ונ ...ונ
.ול הקיפסמ אל הלימהש הרקמ ירה הז
.ול הרסח הלימהש יכוניח תווצ ןמ הז
העיבמ קיפסמ אל "הדות" הלימהש
הדובעה ךרדהמ ונתולעפתהו ונתכרעה
וניפבש תודותל ףיסונ ןכל
,ןומה תודותל
הלודג הווקת ונא יכ
םיברו םיפסונ םידלי יכ
םיאלפנ םישנא,םכמ תונהל וכזי
םכנגב וכנחתי
םיכרעלו םדאה תבהאל, תפומל

הינגו קיבוד, הרקי תירש
! חוכ רשיי
! חוכ הברה
טרפב םידליל םכתמורתש םושמ
- ללכב הרבחלו
! םיחבשה חבשל הייואר

םכתא םיבהוא
2003 תירש ןג ידלי
. םהירוהו


 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15