1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7.4.10                                                                                                                                                                            

תחא תומדב לכה-לע תבצעמ ת"קילומש ר"ד" ,אתבס ,אמא "המיבה תינקחש" ,הרומ ,תננג .םעפ לש תננג - אנת תירש
הבהא ןומה ןומהו ףייכב הדימל ,ףותיש ,םיכרעל וב םיכנחתמ םידליה ,ריעה לכב םהומכ ןיאש םידחוימה הריואהו ןגה
תובר הנממ יתדמלו יתיאר תירש םע ןגב יתדבע
תירש לש ןגל הקותמה יתיב תא סינכהל ידכ םינשה תא תרפוס ינא ,הטועפ הדליל אמא ימצעב ינאשכ םויה
הננערב 35 רנרב בוחרב אנת תירש
ול ינש ןג ןיא
הכרבב
ןיפורט-יקסנשוס תנע
הננער

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15