1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.7.09                                                                                                                                                                           

הנילואפו קיבוד תירשל

,ןגה תא תוארל יתאבשכ, הנושארה םעפב רבכ .תירש ןגב םייתנש תמייסמ איהיל הנשה
.ךויח םע יתאצי
.הזה ןגל עיגת ילש תבהש טילחהל ידכ יל וקיפסה הירפסה רדחו םיקחשמה ,הניגה ,תועקשומה תורצחה תא תוארל קר
.ןגב דמלנ רשא אשונו אשונ לכ איהיל םע וניווח םייתנשה ךלהמב
.המיהדמ התיה םידמלנה םיאשונל םהלש תויטנוולרהו םירמוחה, תודובעה תומכ .םירישו תויתוא,הנשה תונוע ,םיגח
.הצרעה יררועמ ןגה לש הרגשהו םיכרעה
,תסנכל תוריחב - םירגובמה ונלש תוחישב ומכ שממ םוקמו תוסחייתה ןגב ולביק םישחרתמש תוילאוטקא תויצאוטיסו םיאשונ םג
.דועו דועו םיריזחה תעפש
.הברה העקשההו ןונכתה וב ורכינש עוראב היה רבודמ .תיתנש םויס תביסמ תינש וניווח לומתא
. םיפתתשמה םידליה ינפ לע הוואגהו ךויחה תא תוארל היה לודגה גונעתה
דימת התיא ראשי איהיל לש הייחב הז קרפ יכ קפס יל ןיא
.הריעצה יתיב רובע יתישעש תובוטה תוטלחהה תחא התיה הזה ןגב הריחבהש אמאכ השיגרמ ינאו

הנילואפו קיבוד ,תירש
.יתיבל םתקנעה רשא ילאוטקלטניאהו יתוברתה רשועהו העקשהה ,םוחה לע בל ברקמ הדות

ןירוק הנד

21.7.09                                                                                                                                                                      
!!!הנילואפו קיבוד תירשל

,םוח לש עגר לכ לע םכל ונא םידומ
,הדימלו ךוניח לש עגר לכ לע
!!!הקישנו קוביח ףוטיל לכ לע
,ימצע ןוחטיב דואמ טעמ םע לבא החמש ןומה םע תירבה תוצראמ (5.08) יצחו הנשכ ינפל םכילא העיגה לאירב
!!!השדח הביבסב יצחו םייתנש תב קר התיהש ללגב אלא השדח הביבסב התיהש ללגב קר אל
!!!םויס תביסמב הפתתשה וליפאו דואמ רצק ןמז ךות הבלתשה תעמשמו הבהא םוח ןומה םעו
.םכלש הניתנה לכ םע םכתוכזל רמאי הזש ןייצל רתוימ
!!!הבשקהו הבהא תונלבס ךוניח הדימל לש םיעגר ןומה דועל הכזתו האבה הנשב םג םכתיא ךישמת לאירב
!!!הדות ןומה בושו תחרופו תרשואמ התוא תוארל הכזנ ונחנאו

יגדט לאירואו םתור

 

22.7.09

.לא-יל יתדליל םלוכ לכ תא ונתנו ורזע ,וכניחש הנילואפו קיבוד ,תירשל תודות יפלא
.םינוש םיאשונב םירעפ הרגסו תוניחבה לכמ תיתועמשמ החתפתה ,הרגבתה הדליהש קפס ןיא
.םכתיא האלפנ הנש דועל רבכ םיכחמו תודות יפלא
(לא-יל לש חא ,ןטקה יאליע וליפאו) לא-יל ,ידע, ןרוא ונתיאמ

31.7.09                                                                                                                                                                      
,בר םולש


.הבוח ןגל םדקתהלו דרפיהל םיצלאנ ,טנמאיד יש לש הירוה ,ונא
,הננערב ונבבותסה ,ונתכיסנ רובע ןג ונשפיח רשאכ ,םייתנש ינפל .תירש ןגל ונתעגה רופיס תא רפסלו ףתשל הבוח השיגרמ יננה
.םינג הברהב ונרקיבו ביבסמ ונלאש
,ןויקינה ,רדסה, םיקחשמה לש ברה עפשה :תירש ןגב ונרוקיבב טלבתה הנוש והשמ ךא ,ריעב לודג רחבמ םייקש קפס ןיא
,ןגה יבגל ותונרקס תמר תא ולעה שממ('וכו תובוב ןורטאת ,םיינפוא ,םימ יקחשמ) תוידוחיה קחשמה תוניפו הניגה
הזה אלפנה ןגה לע ץילמהל הבוח השיגרמ ימצע תא תאצומ ינא ,ןגב תואלמ םייתנש רחאל ,םויכ .יש תא וילא ונמשר ףוסבלו
.ונתדלי ךוניחל רושקה לכב ןגריפו ןיווכה ,הוויל ,ונינפ תא לביק םוי לכש םיהדמה תווצה תא ללהלו
, םיאלפ ורשעתה הלש םילימה רצואו הפשה ,ןגל רקוב לכ החמישב המק ונלש יש
ןגה תווצ לכ לש ויתולוכי תא וחיכוה קר ישב םיימוימויה םייונישהו םיסומינה ,ןגה לש תוביסמהו תויוליעפה
.הנילואפו קיבוד ,תירש תננגה -
תומילאב םיגהונ םניא וידליש ןג אוצמל "רזומ" ,הניפ לכב טעמכ תטלוש תומילאהש ולא םימיב
.ינשה יפלכ דחאה ידדה דובכו תונלבוס םילגמו
תע לכב ץילמהל חמשא
,בר דובכב
.ילא

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15