ךורא םוי ינוריע

ךורא םוי ונלש

4-5 יאליג 3-5 יאליג
8:00 -16:00 :תוליעפה תועש 7:30 -17:00 :תוליעפה תועש
םושירה ןמזב ןגהמ םשרתהל ןתינ אל םושירה ןמזב ןגהמ םשרתהל ןתינ
םויה תונועמ יפל תושפוח םויה תונועמ יפל תושפוח
ךוניחה דרשמ לש םידומילה תינכת ךוניחה דרשמ לש םידומילה תינכת
שארמ תורדגומו תושקונ תועש םירוהה תויחונל תושימג תועש
םירהצב םינשי אל םירהצב םינשי
תותיבש שי תותיבש ןיא
םצמוצמ םידבוע תווצ יעוצקמו ןמוימ לודג םידבוע תווצ
ידסומ לושיב יתיב לושיב
4 תחוראו רקב תחורא ללוכ וניא ריחמה
תילמינימ םירהצ תחורא קר אלא
ריחמב תולולכ תוניזמו תורישע תוחורא 3
םימ קובקבו רקב תחורא איבהל ךירצ תיבהמ ןוזמ איבהל ךרוצ ןיא
תיללכ בל תמושת תישיא בל תמושת
הלודג הצובק הנטק הצובק
םילויט ןיא םירוה םע םילויט
ןגב םירוה םע תוביסמ םלואב םירוה םע תוביסמ
תונתמ םילבקמ אל םיגחה בורב תונתמ םילבקמ
דויצב לד ןג שדחתמו בר דויצב רישע ןג
צ"החא תוליעפ ןיא צ"החא םידליו םירוה תוליעפ
החפשמה אלל תדלוה ימי החפשמה םע תדלוה ימי
הרשעה יגוח ללוכ וניא ריחמה ריחמב םילולכ הרשעה יגוח 2
מ"עמ םימלשמ םניא קוחכ מ"עמ םלשל ךירצ
םירוה דעול םימולשת
דועו תוברת לסל,רקב תחוראל,ןג אבס,חוטיב
חוטיבלו םירוה דעול םימולשת
עובשב םימעפ המכו םויה ךשמב ףלחתמ םידבוע תווצ םויה תועש לכ ביציו עובק םידבוע תווצ
השידאו הרק םינפ תלבק תבהואו המח םינפ תלבק
םירוה תפיסא רחאל הנתשמ םולשת הנתשמ וניאש שארמ עודיו עובק םולשת
םישדוח 11 םידבוע םישדוח 12 םידבוע